"Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek"

 A következő idézeteket Sára testvér naplóiból válogattuk össze, hogy  ezzel is társunk lehessen a Húsvét felé vezető úton.

Hamvazószerda

"Igen, most már mindjobban ráébredek arra, hogy az embernek nincs semmije, Krisztuson kívül."

csütörtök

"Csak Krisztus van és én. Én állok egyedül, szemben Krisztussal, csak Krisztussal beszélhetek! Minden emberi hangnak vége! Csak Krisztus érti a lelkeket, és senki más."

péntek

"Krisztusom! Te úgy látod lelkemet, ahogyan én nem tudom. Ugye tudod, hogy egészen Téged akarlak, Téged kereslek!"

szombat

"A Te Szíveden keresztül az emberi szívekhez! Nem akarok a Te Szíved megkerülésével egy emberszívhez sem jutni. Ugye segítesz ebben nekem, édes Krisztusom?"

Nagyböjt I.

vasárnapja

"A szeretetben egészen Krisztusnak adott akarok lenni. Akiket nem tudok érzelmileg szeretni, azokat megpróbálom Krisztusért nagyon szeretni."

hétfő

"Sok szeretetet akarok adni magamból. Válogatós vagyok a szeretetben. Ez ellen küzdeni fogok."

 

kedd

"Teljes összeszedettséggel imádkozni. Ma nagyon fogok ügyelni arra, hogy miként végzem imáimat."

szerda

"Néhány napja kis keserűség, savanyúság, rosszkedv van bennem. Nem tudom mitől. Lehet, hogy fáradt vagyok, attól. Mindegy, hogy mitől, a tény a fontos, hogy van, és az, hogy nem szabad lennie! Teljes erővel fogok küzdeni ez ellen! - Vidám leszek és mosolygós, jókedvű."

csütörtök

"A szeretet nagyon jó, csak néha nagyon nehéz szeretni. Most is. Az ember válogatós. Édes Jézusom, segíts! Tied legyen minden. Add, hogy egészen, feltétel nélkül tudjak szeretni. Hogy senki se legyen "idegen" nekem."

péntek

"Éber akarok lenni, égő gyertyával, a szeretet tüzével kezemben, szívemben. Ma megint egész napomat, minden órát, minden percet Krisztusnak akarok adni!"

szombat

"Ezentúl igyekszem hálás lenni. Mindennap este felindítani magamban a hálát. Legalább néhány pillanatra egészen Krisztus Szívére hajolok, és egy-két szóval, de egész szívvel hálát adok a napi jókért! - Igyekszem életemet úgy beállítani, hogy az nagy hangon dicsérje Istent!"

Nagyböjt II.Vasárnapja

"Amint érzem, hogy idegesség, rosszkedv kezd szétterülni, azonnal igyekszem kidobni magamból, és jókedvre fordítani. Énekelni fogok valamit. Naponta többször igyekszem a hálát felindítani."

 

hétfő

"A legkisebb cselekedettel, istentiszteletet, istenszolgálatot végzek.- Erre akarok gondolni, és mindent úgy tenni, hogy ezzel öntudatosan tisztába legyek. Felelős vagyok minden cselekedetemért!"

kedd

"Sok szorgalmas munkámat lerontja az, hogy vágyam ez volt: lássák, értékeljék, dicsérjenek!! - Óh, Uram, hogyan fogok elszámolni ezzel? Segíts, segíts, én Istenem, Uram!"

szerda

"Mintha Krisztus belenyúlt volna a szívembe: könnyen szeretem azokat, akiket nehezen tudtam szeretni, és érzelmi szeretetemben valami különös kiegyensúlyozottság van."

csütörtök

"Most igazán érzem, amit sokszor mondtam, hogy Krisztusban, Krisztusnak adottan szeretek. - Krisztusom, óvd meg így szívemet, mindig, örökké!!"

péntek

"Inkább ölj ki belőlem minden, minden érzelmi szeretet, csak ne engedj túllépnem. Öld ki másokból az irántam érzett szeretetet, ha a szeretetben önzés fogna el! Krisztus, mindent a Te kezedbe teszek!"

szombat

"Én mindent készséges lélekkel akarok-e fogadni, még ha minden csepp véremet is oda kell adnom? Szenvedtess egész életemen keresztül, /adj erőt, Uram!/, - de ne engedd, hogy egy percre is nemhogy letérjek, de letérésre gondoljak! Krisztus, Te tudod, hogy szeretlek!"

Nagyböjt III. Vasárnapja

"Nem fogok kapkodni, és mindennap mást határozni, hanem elérésére törekszem. Most a szeretet ez a gondolat. A szeretetben válogatós vagyok? Ezt igyekszem leküzdeni. Bennem sok a szeretet, de egyénileg nagyon tudok nem szeretni, Ez rossz, ez ellen küzdök. Mindennap újra."

hétfő

"Minden energiámmal küzdök. Építem magam. Építem magam Krisztusért, hogy egészen az övé lehessek! Krisztus és én. Más semmi! /legalább néhány percet egészen Krisztusnak adni!/"

kedd

"A szeretetet az Úr adta nekem Sok az érzelmi szeretet bennem. A szeretetet kamatoztatni kell! Ott kell szeretnem ahol nehéz. Ez a szeretet kamatoztatása. Ahol könnyű, ott könnyen önmagamat keresem. De ahol nehéz, ott az Úr Krisztus. - Szeretni akarok!"

szerda

"Ma nagyon fogom vizsgálni magam ebből a szempontból: akiket nehéz elviselni, azokat hogyan szeretem, milyen a beállítottságom hozzájuk? Nem szabad negatívnak lenni! Édes Jézus, segíts!"

 

péntek

"Nem igyekezni letagadni, ha rábukkanok a rosszra, hanem üstökön ragadni, - csak az segít! És ilyenkor, egy pillanatra, csak pillanatra, Krisztus elé állni lélekben, és azt mondani: "Látod, ez van bennem, de észrevettem, megfogtam, ki akarom dobni. Segíts Jézus!"

szombat

"Készen kell lenni az odaadásra. Ó, annyi van, amit még oda lehet adni. Hogy ragaszkodom apróságokhoz. Hogy ágaskodom egy-egy munka ellen. Az odaadás szorosan összefügg a szeretettel."

Nagyböjt IV.Vasárnapja

"Ma nagyon figyelem magam, hogy milyen vagyok az apró napi eseményekben?!... Ha valami nem tetszik, kétszeres örömmel akarom csinálni, és Krisztusnak adni!"

hétfő

"Különféleképpen zörget az Úr. Mindig és mindenben meglátni és észrevenni a zörgetést. És azonnal megnyitni! Zörget a szívemen, akarja tudni, hogyan szeretek másokat."

kedd

"Égő gyertyát tartani a kézben, világítani. Óvni kell a világító gyertyát a széltől, elalvástól. És ébren kell lenni. - Mi az ébrenlét? Mi az aluszékonyság?"

szerda

"Ma nagyon gondosan fogok ügyelni arra, hogy hogyan veszem észre az Úr zörgetéseit! - Mindenben: munkában, szórakozásban, pihenésben arra akarok gondolni: mit akar most az Úr tőlem? Hogyan zörget most, és hogyan nyitok én? -"

csütörtök

"Mindenkit egyformán akarok szeretni. Nehéz nekem szeretni? Mi nehéz benne? Talán neki is nehéz engem? Neki is teher az, és nekem is viselnem kell az ő terhét. Segíteni neki!"

péntek

"A lelki életet nem lehet szétválasztani a testitől. Kell, hogy a Lélek átjárja, áthassa egész napomat. A Lélek nem marad a kápolnában, velem jön, velem van egész nép."

szombat

"Mindig és mindenben Isten akaratát teljesíteni! Uram, Te tudod, hogy egészen ezt akarom. Növeld, erősítsd, öntudatosítsd bennem ezt.! Hogy mindig, mindig és mindenben a Te akaratodat keressem!"

Nagybőjt V.Vasárnapja

"A legkisebb, legcsekélyebb dolgok mélyén is meg lehet találni Isten akaratát. Atyám akaratát. Milyen jó ez így! Az Atya mindig a legjobbat akarja. Még akkor is, ha néha érthetetlen és nehéz, Ő a legjobbat akarja."

hétfő

"Minél nehezebb az Ő akaratának teljesítése, tegyem, annál nagyobb odaadással! Ugye, Uram, örülni fogsz ennek?"

kedd

"Most itt vagyok, Uram, és nem akarok mást, mint amit Te akarsz! A Te akaratodat teljesíteni. - Add, hogy egy percre se térjek le erről az útról!"

szerda

"Mi akkor nem tévedünk a szeretetben, ha azt akarjuk és tesszük, amit Isten. Nem elég szeretni, rendezetten kell szeretni."

csütörtök

"Mi akkor nem tévedünk a szeretetben, ha azt akarjuk és tesszük, amit Isten. Nem elég szeretni, rendezetten kell szeretni."

péntek

"Vigyázni fogok, nehogy az érzelmi szeretet, mely oly könnyen lobog bennem, eltolódjék valaki irányában, valakik iránt, és ezért megfosszak másokat a szeretettől, ha kevéstől is."

szombat

"Óvakodom, óvatos leszek, hogy mások iránt érzett szeretetem /ami jó nekem/, meg ne fossza azokat azoktól, amit nehéz adnom nekik. Vagyis: inkább ölj ki belőlem, Uram, minden érzelmi szeretetet, még ha fájna is, - De ne engedd, hogy legyenek, akiket nem tudok szeretni! Akarok mindenkit szeretni! Akarok rendezetten szeretni!"

Virágvasárnap

"Azért hívtál, Uram, mert nagyon bűnös vagyok, és meg akarod mutatni, hogy ilyen nyomorult eszközzel is tudsz dolgozni. Mert meg akarod mutatni, hogy így ki tudsz emelni a bűnből, mint engem. Igen, kiemeltél engem, s nemcsak kiemeltél, hanem azt is akartad, hogy jegyesed legyek!"

Nagyhétfő

"Ments meg engem, Uram a kevélységtől! Most, most is felüti fejét. Akarja, hogy bámuljam magam! Hogy bámuljam magamban azt, hogy régi életemről le tudtam mondani!... Még így is idefurakszik a kevélység. Óh, mennyire kell vigyázni!"

nagykedd

"Minden rosszul, vagy sehogy végzett lelkiismeretvizsgálat egy-egy elhajított kincs. - Hogyan végeztem napi kétszeri lelkiismeretvizsgálataimat?"

nagyszerda

"Krisztusom, fürössz meg Szent Véredben, add, hogy úgy térdeljek a lelkiatya elé, mint a Te lábaidhoz, hogy úgy tárjam fel nyomorúságomat, mint Neked! Egészen nyíltan akarok alázatos és őszinte lenni, hogy egészen jó lehessek!"

nagycsütörtök

"Akarom, hogy Jézus lássa minden cselekedetemben és tevékenységemben a hálát. Vagyis egészen Krisztusnak adott akarok lenni, minden akaratommal belé kapcsolódni, s nem mondani, nem érezni, de élni, élni, csinálni, munkálni a cselekvő hálát! Úgy legyen! Ámen! Segíts édes Krisztusom!"

nagypéntek

"Igen, akarom egészen elveszíteni magamat, hogy egészen megtaláljalak, birtokoljalak. Sokat fogok gondolkozni, hogy mik azok, amik akadályozzák, hogy elveszítsem magamat. S ha önmagam az, akkor önmagamon kell keresztül gázolnom. Jézusom, segíts meg, hogy tudjam egészen elveszíteni önmagamat!"

nagyszombat

"Minden munkában és általában mindenben "országot" látni. Erősen, bátran dolgozni. "Ne félj te kisded nyáj, mert tetszett Atyátoknak, hogy országot adjon nektek." A hivatásom is ilyen ország. Tetszett Atyámnak, hogy ezt adja nekem."

   

 

 

 

 

 

 Csak Krisztus van és én. Én állok egyedül, szemben Krisztussal, csak Krisztussal beszélhetek! Minden emberi hangnak vége! Csak Krisztus érti a lelkeket, és senki más
péntek Krisztusom! Te úgy látod lelkemet, ahogyan én nem tudom. Ugye tudod, hogy egészen Téged akarlak, Téged kereslek!

szombat A Te Szíveden keresztül az emberi szívekhez! Nem akarok a Te Szíved megkerülésével egy emberszívhez sem jutni. Ugye segítesz ebben nekem, édes Krisztusom?
Nagyböjt
vasárnapja A szeretetben egészen Krisztusnak adott akarok lenni. Akiket nem tudok érzelmileg szeretni, azokat megpróbálom Krisztusért nagyon szeretni
hétfő Sok szeretetet akarok adni magamból. Válogatós vagyok a szeretetben. Ez ellen küzdeni fogok.

kedd Teljes összeszedettséggel imádkozni. Ma nagyon fogok ügyelni arra, hogy miként végzem imáimat.

szerda Néhány napja kis keserűség, savanyúság, rosszkedv van bennem. Nem tudom mitől. Lehet, hogy fáradt vagyok, attól. Mindegy, hogy mitől, a tény a fontos, hogy van, és az, hogy nem szabad lennie! Teljes erővel fogok küzdeni ez ellen! - Vidám leszek és mosolygós, jókedvű

csütörtök A szeretet nagyon jó, csak néha nagyon nehéz szeretni. Most is. Az ember válogatós. Édes Jézusom, segíts! Tied legyen minden. Add, hogy egészen, feltétel nélkül tudjak szeretni. Hogy senki se legyen "idegen" nekem

péntek Éber akarok lenni, égő gyertyával, a szeretet tüzével kezemben, szívemben. Ma megint egész napomat, minden órát, minden percet Krisztusnak akarok adni

szombat Ezentúl igyekszem hálás lenni. Mindennap este felindítani magamban a hálát. Legalább néhány pillanatra egészen Krisztus Szívére hajolok, és egy-két szóval, de egész szívvel hálát adok a napi jókért! - Igyekszem életemet úgy beállítani, hogy az nagy hangon dicsérje Istent!

Nagyböjt II.Vasárnapja Amint érzem, hogy idegesség, rosszkedv kezd szétterülni, azonnal igyekszem kidobni magamból, és jókedvre fordítani. Énekelni fogok valamit. Naponta többször igyekszem a hálát felindítani


hétfő A legkisebb cselekedettel, istentiszteletet, istenszolgálatot végzek.
- Erre akarok gondolni, és mindent úgy tenni, hogy ezzel öntudatosan tisztába legyek. Felelős vagyok minden cselekedetemért!
kedd Sok szorgalmas munkámat lerontja az, hogy vágyam ez volt: lássák, értékeljék, dicsérjenek!! - Óh, Uram, hogyan fogok elszámolni ezzel? Segíts, segíts, én Istenem, Uram!
szerda Mintha Krisztus belenyúlt volna a szívembe: könnyen szeretem azokat, akiket nehezen tudtam szeretni, és érzelmi szeretetemben valami különös kiegyensúlyozottság van.
csütörtök Most igazán érzem, amit sokszor mondtam, hogy Krisztusban, Krisztusnak adottan szeretek. - Krisztusom, óvd meg így szívemet, mindig, örökké!!

péntek Inkább ölj ki belőlem minden, minden érzelmi szeretet, csak ne engedj túllépnem. Öld ki másokból az irántam érzett szeretetet, ha a szeretetben önzés fogna el! Krisztus, mindent a Te kezedbe teszek!

szombat Én mindent készséges lélekkel akarok-e fogadni, még ha minden csepp véremet is oda kell adnom? Szenvedtess egész életemen keresztül, /adj erőt, Uram!/, - de ne engedd, hogy egy percre is nemhogy letérjek, de letérésre gondoljak! Krisztus, Te tudod, hogy szeretlek!

Nagyböjt III. Vasárnapja Nem fogok kapkodni, és mindennap mást határozni, hanem elérésére törekszem. Most a szeretet ez a gondolat. A szeretetben válogatós vagyok? Ezt igyekszem leküzdeni. Bennem sok a szeretet, de egyénileg nagyon tudok nem szeretni, Ez rossz, ez ellen küzdök. Mindennap újra.

hétfő Minden energiámmal küzdök. Építem magam. Építem magam Krisztusért, hogy egészen az övé lehessek! Krisztus és én. Más semmi! /legalább néhány percet egészen Krisztusnak adni!

kedd A szeretetet az Úr adta nekem Sok az érzelmi szeretet bennem. A szeretetet kamatoztatni kell! Ott kell szeretnem ahol nehéz. Ez a szeretet kamatoztatása. Ahol könnyű, ott könnyen önmagamat keresem. De ahol nehéz, ott az Úr Krisztus. - Szeretni akarok!

szerda Ma nagyon fogom vizsgálni magam ebből a szempontból: akiket nehéz elviselni, azokat hogyan szeretem, milyen a beállítottságom hozzájuk? Nem szabad negatívnak lenni! Édes Jézus, segíts


péntek
Nem igyekezni letagadni, ha rábukkanok a rosszra, hanem üstökön ragadni, - csak az segít! És ilyenkor, egy pillanatra, csak pillanatra, Krisztus elé állni lélekben, és azt mondani: "Látod, ez van bennem, de észrevettem, megfogtam, ki akarom dobni. Segíts Jézus!"
szombat Készen kell lenni az odaadásra. Ó, annyi van, amit még oda lehet adni. Hogy ragaszkodom apróságokhoz. Hogy ágaskodom egy-egy munka ellen. Az odaadás szorosan összefügg a szeretettel
Nagybőjt IV.Vasárnapja Ma nagyon figyelem magam, hogy milyen vagyok az apró napi eseményekben?!... Ha valami nem tetszik, kétszeres örömmel akarom csinálni, és Krisztusnak adni!
hétfő Különféleképpen zörget az Úr. Mindig és mindenben meglátni és észrevenni a zörgetést. És azonnal megnyitni! Zörget a szívemen, akarja tudni, hogyan szeretek másokat
kedd Égő gyertyát tartani a kézben, világítani. Óvni kell a világító gyertyát a széltől, elalvástól. És ébren kell lenni. - Mi az ébrenlét? Mi az aluszékonyság?
szerda Ma nagyon gondosan fogok ügyelni arra, hogy hogyan veszem észre az Úr zörgetéseit! - Mindenben: munkában, szórakozásban, pihenésben arra akarok gondolni: mit akar most az Úr tőlem? Hogyan zörget most, és hogyan nyitok én? -
csütörtök Mindenkit egyformán akarok szeretni. Nehéz nekem szeretni? Mi nehéz benne? Talán neki is nehéz engem? Neki is teher az, és nekem is viselnem kell az ő terhét. Segíteni neki!
péntek A lelki életet nem lehet szétválasztani a testitől. Kell, hogy a Lélek átjárja, áthassa egész napomat. A Lélek nem marad a kápolnában, velem jön, velem van egész nép.
szombat Mindig és mindenben Isten akaratát teljesíteni! Uram, Te tudod, hogy egészen ezt akarom. Növeld, erősítsd, öntudatosítsd bennem ezt.! Hogy mindig, mindig és mindenben a Te akaratodat keressem
Nagybőjt V.Vasárnapja A legkisebb, legcsekélyebb dolgok mélyén is meg lehet találni Isten akaratát. Atyám akaratát. Milyen jó ez így! Az Atya mindig a legjobbat akarja. Még akkor is, ha néha érthetetlen és nehéz, Ő a legjobbat akarja
hétfő Minél nehezebb az Ő akaratának teljesítése, tegyem, annál nagyobb odaadással! Ugye, Uram, örülni fogsz ennek?

kedd Most itt vagyok, Uram, és nem akarok mást, mint amit Te akarsz! A Te akaratodat teljesíteni. - Add, hogy egy percre se térjek le erről az útról
szerda Mi akkor nem tévedünk a szeretetben, ha azt akarjuk és tesszük, amit Isten. Nem elég szeretni, rendezetten kell szeretni.

csütörtök Mi akkor nem tévedünk a szeretetben, ha azt akarjuk és tesszük, amit Isten. Nem elég szeretni, rendezetten kell szeretni.

péntek Vigyázni fogok, nehogy az érzelmi szeretet, mely oly könnyen lobog bennem, eltolódjék valaki irányában, valakik iránt, és ezért megfosszak másokat a szeretettől, ha kevéstől is

szombat . Óvakodom, óvatos leszek, hogy mások iránt érzett szeretetem /ami jó nekem/, meg ne fossza azokat azoktól, amit nehéz adnom nekik. Vagyis: inkább ölj ki belőlem, Uram, minden érzelmi szeretetet, még ha fájna is, - De ne engedd, hogy legyenek, akiket nem tudok szeretni! Akarok mindenkit szeretni! Akarok rendezetten szeretni!
Virágvasárnap Azért hívtál, Uram, mert nagyon bűnös vagyok, és meg akarod mutatni, hogy ilyen nyomorult eszközzel is tudsz dolgozni. Mert meg akarod mutatni, hogy így ki tudsz emelni a bűnből, mint engem. Igen, kiemeltél engem, s nemcsak kiemeltél, hanem azt is akartad, hogy jegyesed legyek!

Nagyhétfő Ments meg engem, Uram a kevélységtől! Most, most is felüti fejét. Akarja, hogy bámuljam magam! Hogy bámuljam magamban azt, hogy régi életemről le tudtam mondani!... Még így is idefurakszik a kevélység. Óh, mennyire kell vigyázni!
nagykedd Minden rosszul, vagy sehogy végzett lelkiismeretvizsgálat egy-egy elhajított kincs. - Hogyan végeztem napi kétszeri lelkiismeretvizsgálataimat?

nagyszerda Krisztusom, fürössz meg Szent Véredben, add, hogy úgy térdeljek a lelkiatya elé, mint a Te lábaidhoz, hogy úgy tárjam fel nyomorúságomat, mint Neked! Egészen nyíltan akarok alázatos és őszinte lenni, hogy egészen jó lehessek!

nagycsütörtök Akarom, hogy Jézus lássa minden cselekedetemben és tevékenységemben a hálát. Vagyis egészen Krisztusnak adott akarok lenni, minden akaratommal belé kapcsolódni, s nem mondani, nem érezni, de élni, élni, csinálni, munkálni a cselekvő hálát! Úgy legyen! Ámen! Segíts édes Krisztusom!

nagypéntek Igen, akarom egészen elveszíteni magamat, hogy egészen megtaláljalak, birtokoljalak. Sokat fogok gondolkozni, hogy mik azok, amik akadályozzák, hogy elveszítsem magamat. S ha önmagam az, akkor önmagamon kell keresztül gázolnom. Jézusom, segíts meg, hogy tudjam egészen elveszíteni önmagamat

nagyszombat Minden munkában és általában mindenben "országot" látni. Erősen, bátran dolgozni. "Ne félj te kisded nyáj, mert tetszett Atyátoknak, hogy országot adjon nektek." A hivatásom is ilyen ország. Tetszett Atyámnak, hogy ezt adja nekem.

 

 

Napi evangélium

  • Napi evangélium RSS 2018 Jun 25 | 00:00 am

    Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg[…]

Kapcsolat

Szociális Testvérek Társasága
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III/6.
Telefon: +36-30-5137024

Írjon üzenetet!